SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Fejlen rettes og du skal blot vente et øjeblik. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Festivalen Golden Days kaster i 2021 et nysgerrigt blik ud over antikken, som er lige her rundt om os.

Bogen med titlen Antikken omkring os er intet mindre end Golden Days officielle bogudgivelse, hvor de to forfattere kommer hele vejen rundt om kunst, litteratur, arkitektur, sport og naturvidenskab – og alt det andet, lige fra tegneserier til kalenderen.

”Alle mennesker har en naturligt iboende trang til viden”, sådan lyder den første sætning i kapitlet Filosofien, hvor det her er Aristoteles, der citeres. Og, ja, hvis ikke mennesket er nysgerrigt, hvorfor så afholde en hel festival henover to uger samt en ekstra weekend og hvorfor skrive en hel bog om, hvordan vi hele tiden kan få øje på antikkens spor i vores bygninger, film, TV-serier, bøger – og i vores sprogbrug. Så jeg kaster mig nysgerrigt og ivrigt ind i bogen, som er bygget op i 12 kapitler – seks til hver af de to forfattere, der skriver på skift, men i forordet understreger, at de hele tiden har været i kontakt om indholdet i hinandens kapitler.

Levende latin – ja, der var jo engang, hvor latin blev talt i hele den vestlige del af Europa helt oppe fra det nordlige England og desuden i Nordafrika, peger Gorm Tortzen på. Men så udviklede der sig deraf alle de store og små romanske sprog. Latin blev fastholdt hele vejen som kirkens sprog og i middelalderen var næsten al faglitteratur herhjemme skrevet på latin, hvor selve ordene jura, medicin og litteratur stammer fra latin. I videnskaberne manglede man så efterhånden ord for nyopdagelser og –opfindelser, som ikke var kendt i oldtiden, og vi fik ord som teleskop, mikroskop og telefon – og så var der et væld af såkaldte oversættelseslån som television, som bliver til fjernsyn.Fra den græske bystat, polis, har vi alle de ord, som indeholder stammen poli-først og fremmest naturligvis politik, politisk, politikere og politi - dermed er vi ovre i kapitlet om

Det gode samfund og det mindre gode. Ordet demokratia begyndte at blive brugt i Athen i det 5 årh. f.kr., hvor en folkeforsamling drøftede og besluttede sager af fælles interesse, og hvor embeder blev fordelt ved lodtrækning. Tortzen gør opmærksom på, at direkte oversat til dansk betyder demokratia ikke folkestyre, men folkemagt, og der var blandt antikkens statsteoretikere generelt skepsis overfor ’at lade folkets flertal bestemme’. I sine dialoger lader Platon f.eks. Sokrates kritisere demokratiet for let at udarte til en slags tyranni eller pøbelmagt.Tortzen citerer her lange passager fra både Platon, Thukydid og Aristoteles – og det er en god idé – det ville være så let at koge hele dette vanskelige emne ned til nogle få betragtninger om demokratiets vugge etc. Her får vi hele pakken og et nuanceret blik. Hvad med romerne og deres stat? De omtalte deres stat som ’ res publica’ ordret: ’den offentlige sag’ og deraf ordet ’republik’. Udover at ordet har givet anledning til navnet på det ene af de to store partier i USA, så har selve diskussionen om republikanisme spillet en stor rolle i 1700- og 1800-tallet, skriver forfatteren, hvor den nye stats institutioner hentede inspiration fra Rom og kongressens ene kammer hedder senatet. Men ikke nok med det - bygninger har også deres egen stemme, og den er meget tydelig her og dermed er det relevant at springe til kapitlet om

Arkitekturen, hvor Tore Leifer fortæller om Capitol, at det var USA's tredje præsident Thomas Jefferson, der valgte det navn til kongressens nye bygning – og dermed trak tråden til den romerske høj med sit gamle Jupitertempel. Et utroligt smukt foto i bogen viser Capitol i Washington med en meget romersk kuppel og en meget græsk facade med korinthiske søjler. Lincoln Memorial (også i Washington D.C.) blev bygget i 1922 som et af verdens sidste marmortempler og ligner i hvert fald ved første øjekast udpræget et dorisk, græsk tempel. Her i landet kan vi udmærket være med, når det gælder monumentale bygninger i græsk og romersk stil. Det er nu på en trist baggrund, for først var Christiansborg Slot, Rådhuset og mange andre bygninger i København brændt ned. Og få år efter, i 1807, lod englænderne brandbomber regne ned over byen – hvor hele bydele blev hærgede og lå øde hen. Som Leifer skriver, var der nok at tage fat på, da arkitekten C.F.Hansen vendte tilbage til Danmark efter et længerevarende ophold i Rom og var klar til at lade de nye bygninger opføre i en klar nyklassisk, græsk-romersk stil. Jeg anbefaler at nyde bogens veloplagte skildring af diskussionen om, hvorvidt Københavns Domkirke skulle have et spir, sådan som det havde været tilfældet før branden!

Kapitlet om Litteraturen åbner vinduet til de mange klassiske temaer, der tages op i nutidens romaner, TV-serier og film. Et eksempel her er intrigen, hvor en stedmor forfører sin stedsøn – med katastrofale følger – både i Euripides’ tragedieHippolytos (428 f. Kr.) og i filmen Dronningen med Trine Dyrholm i hovedrollen (2019). Her er også et stort, spændende og velskrevet afsnit om digteren Sapfo, hvor der ved et mærkeligt tilfælde på præcist samme tid, november 2020, udkom hele to nyoversættelser af hendes digte. Tore Leifer overvejer i den forbindelse, hvordan man skal håndtere en digters værk, når der (som i dette tilfælde) kun er overleveret fragmenter på i alt ca 650 verselinjer. Desuden sammenligner han de to nye oversættelser ud fra et par eksempler. Smukt.

I kapitlet Naturvidenskaben er det Gorm Tortzen, der ikke bare fortæller, men også tegner – og hvor er det godt: Platons dialog Menon som tegneserie! Tortzen skriver udtrykkeligt, at der i mange af verdens lande (Indien, Kina og flere endnu) har været gjort geometriske studier, men at to ting gør sig gældende i den græske matematik: for det første kravet om bevis – det er f.eks. ikke tilstrækkeligt, at man ’kan se’, at to af siderne i en trekant altid vil være længere end den tredje – det skal bevises, at det altid er sådan. Og for det andet indførelsen af det såkaldte axiomatiske system, hvor det ene bevis bygger på de(t) forudgående. Det helt imponerende er Eratosthenes jordmåling. På hans tid – han var født ca. 280 f.Kr. – var der ingen fornuftige mennesker, der troede jorden var flad. Men hvor stor var jordens omkreds? Eratosthenes opstillede ’en metode, som består af nogle teoretiske forudsætninger, nogle praktiske målinger og en uigendrivelig konklusion’. Dette gennemgås grundigt i bogen – ikke mindst de ledsagende tegninger er i den grad hjælpsomme – og det resultat Eratosthenes nåede frem til, ligger fornuftigt i forhold til den nu kendte omkreds på 36.000 km.

Det første kapitel i bogen tilegnes Statuerne, og indledes med en episode fra november 2020, da en gipsbuste af Frederik 5 blev smidt i havnen og stort set ødelagt, men nej, sagde den ansvarlige for det skete og kaldte det en ’rematerialisering’ af busten, som nu var blevet et nyt kunstværk med en ny betydning. Her inviterer Tore Leifer os så til at se på den romerske kejser Caligula, der på en række gudestatuer i Rom fjernede hovederne og erstattede dem med sit eget portræt (statuer med udskiftelige hoveder var almindelige dengang). Caligula blev siden myrdet, og alle buster af ham og indskrifter til hans ære blev ødelagt. Den samme skæbne overgik også Neros og flere andre kejseres eftermæle. Her citerer Leifer meget relevant George Orwell’s dystopiske 1984, hvor historien er standset, fordi ”hver bog er blevet omskrevet, hvert billede er blevet ommalet ……intet andet eksisterer end en endeløs nutid” . De antikke statuer var idealiserede menneskeskikkelser – ikke portrætter, og her udgør Thorvaldsens nyklassicistiske skulpturer eksempler på inspiration henover mange århundreder. Når kunstnerduoen Elmgreen og Dragset i en udstilling på Thorvaldsens museum på store fotostater nu fremstiller Thorvaldsens Ganymedes med T-shirt, er det så inspiration fra den ene kunstner til den anden – eller er det igen en slags rematerialisering, vi er vidner til, tænker nærværende anmelder.

Der er også gode kapitler om musik, sport og kalendere, men jeg vil runde af, som jeg begyndte nemlig i Gorm Tortzens kapitel om Filosofien. Medens det i middelalderen var Aristoteles, der i Europa dominerede den lærde verden som filosoffen over dem alle, skiftede billedet ret brat, da Konstantinopels fald bragte store grupper af græskkyndige til Italien – medbringende en anseelig bagage af oldgræske håndskrifter – ikke mindst Platons værker. Sådan at det nu var ham, der var den mest læste blandt filosofferne – og herhjemme den mest oversatte. De fleste af Platons skrifter er dialoger – mere eller mindre indviklede, men næsten altid samtaler om væsentlige ting. Sokrates diskuterer f.eks. med en ung mand, Alkibiades, som gerne vil være politiker, om han har forstået, hvad ret og uret er. Han kan åbenbart ikke rigtigt svare på det – og Sokrates giver klar besked: ”Var det, der blev sagt ikke, at den smukke Alkibiades, Kleinias’ søn, ikke forstod sig på ret og uret, men at han ikke desto mindre har tænkt sig at gå på folkeforsamlingen og give athenerne råd om noget, han ikke ved besked om. Var det ikke sådan?” ”Det ser sådan ud” , lød Alkibiades’ lidt betuttede svar. Et andet af Platons skrifter, Sokrates’ Forsvarstale, har været læst i den danske gymnasieskole i over 200 år, først i faget græsk og efter en gymnasiereform i 1903 i faget oldtidskundskab, som sandsynligvis har været hovedårsagen til, at kendskabet til antikken herhjemme er mere udbredt end i vores nabolande, skriver Tortzen, og han priser de fremsynede politikere i 1903, der gjorde oldtidskundskab obligatorisk i det almene gymnasium. Jeg klapper i mine hænder.

Begge bogens forfattere er cand.mag. og har en række bogudgivelser bag sig. Relevant her er, at Chr. Gorm Tortzen har oversat adskillige af Platons skrifter i den store Platons samlede værker (2009-15), udgivet og redigeret af ham selv sammen med Jørgen Mejer.

Omslag og grafisk tilrettelæggelse har Henriette Wiberg Danielsen stået for og fotoet på omslaget er Elmgreen og Dragsetsnævnte Ganymedes med T-shirt. Bogen er på 384 sider og udgivet af Gads Forlag med støtte fra en række fonde.

Antikken omkring os udkommer 3. september. Det er samme dag, som Golden Days 2021 går i gang og festivalen fortsætter helt frem til og med søndag 19 september. På Golden Days hjemmeside finder man deres meget omfattende program, der blandt andet fortæller, at bogen om Antikken omkring os vil blive præsenteret af de to forfattere ved en event: 8. september kl 19, i Tranquebar, Borgergade 14, 1300 Kbh.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os
Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig I-II
Jesper Nielsen: Landet under landet – rejser i det gamle Mexico
Hitlers Danmarksbilleder
Claus Glunk, Bonnie Hegner, Chr. Gorm Tortzen: Archimedes.
En europæisk Danmarkshistorie
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Lone Simonsen: Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Som årene går og COVID -19 bliver til blot et dårligt minde, vil det blive sværere at argumentere for nye investeringer i pandemiberedskab.Giorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde”.


Leif Davidsen: Lenins bodyguard
MAGASIN:

Foto af forside fra forlaget
”Det ville ikke være sket, hvis jeg havde været der”, sagde Lenins danske bodyguard, ”Måske ikke, Oskar”, svarede Lenin.


Enayatullah Safi: Dhaba Walla – 100 retter fra det indiske køkken
MAGASIN:

Foto af forside fra forlaget
Bogens titel betegner på indisk et lille spisehus - - og forfatteren er begejstret for det indiske køkken, som er i tæt familie med det afghanske.Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Hvad er en kirke i bygningsmæssig forstand, og hvordan skal en ny kirke udformes?Bertha Wegmann
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Her er et værk om en stor dansk kunstner, som vi har hørt og navnlig set alt for lidt til i den danske kunsthistorie.


Tobias Schmidt Hansen: Nødder og frø
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Sundhed i en håndfuld, lyder undertitlen, og det er netop en af forfatterens pointer, at lige en daglig håndfuld af frø og nødder vil give et boost til helbredet.


Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Sådan forebygger du stress
En bog af to eksperter, fortæller dig, hvordan du kan være med til at forebygge stress på ....NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

MEST POPULÆRE 
MAGASINER LIGE NU

 
Leif Davidsen: Lenins bodyguard

Enayatullah Safi: Dhaba Walla – 100 retter fra det indiske køkken

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse

Bertha Wegmann

Tobias Schmidt Hansen: Nødder og frø

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg

Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af

Trap Danmark: Nyborg kommune

Jan Damsgaard: Blockchain business

Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven


 
 
MAGASIN

Lone Simonsen: Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?
Foto af forside fra forlaget
Som årene går og COVID -19 bliver til blot et dårligt minde, vil det blive sværere at argumentere for nye investe....


 

Dagens temamagasin 
Redaktør: Hanne Bærentzen

 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om den københav....De skabte et af vores mest kendte supermarkeder
I vores serie om De opfindsomme danskere handler det denne gang om de to mænd, der ....

De opfindsomme danskere - Postordresalg
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet ....


TRE MAGASINER OM HISTORIE


MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

Carlo Rovelli: Tidens ordenAnnonce

TEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Hvad bør virksomheden vide om CSR


Svært at være chef, når medarbejderen er en primadonna


Sådan skaber ledere balance i arbejdslivetRADIO UPDATE:
Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Nolde malede fantastiske og voldsomt ekspressionistiske billeder - og så var han nazist. Først prøvede han at vinde nazismens topfolk for sig – og derpå, efter krigen, forsøgte han at tegne et billede af sig selv som et offer for den selv samme ideologi.


RADIO UPDATE:
Trap Danmark: Nyborg kommune
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Denne kommune rummer Danmarks ældste bevarede kongebolig, Nyborg Slot, påbegyndt af kong Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet – og slottet med sin beliggenhed lige midt i landet var i et par hundrede år sæde for det årlige danehof.


RADIO UPDATE:
Jan Damsgaard: Blockchain business
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Man behøver ikke at forstå blockchain for at kunne høste fordelene, skriver Jan Damsgaard beroligende allerede på første side i bogen!


RADIO UPDATE:
Thea Kølsen Fischer: Virusdetektiven
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Det er jagten på coronapandemiens udspring, der skildres i bogen – eller rettere begyndelsen af jagten, for vi er ikke ved vejs ende endnu, slet, slet ikke, fremgår det, og bogens sidste sætning lyder ”..for hver dag bliver sporene efter den største globale sundhedskrise i nyere tid koldere.”RADIO UPDATE:
Martin Mygind: Den lille guide til Penge, Krak og Bobler
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Forfatteren fortæller den spændende historie om udviklingen af det betalingsmiddel, som vi kalder ’penge’.


RADIO UPDATE:
Nicolas Cosedis: Byen fra skyen
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Billederne af København set fra luften er brandflotte og enestående – og man bliver gladere for dem, jo mere man fordyber sig.


RADIO UPDATE:
Lars Løkke Rasmussen: Ud af det blå
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Den her tur handler jo ikke om mig og mit projekt, men om danskerne”, tænker Lars Løkke en af de første dage på sin Danmarksrejse


RADIO UPDATE:
Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Disse tre kommuner har undergået store forandringer siden sidste istid. Det skyldes ikke bare natur og klima, men også menneskers målrettede indgriben.


RADIO UPDATE:
Lars Hedebo Olsen: Danske stel
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Porcelæn - så fint og tyndt – dejligt at røre ved – og lækkert at spise sin mad af.


RADIO UPDATE:
Trap Danmark: Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Fire smukke kommuner med deres fælles kyster ud mod Det Sydfynske Øhav, der forener dem.


3 GODE BØGER PÅ 
RADIO UPDATE

LYT TIL 3 BOGINTERVIEWS FRA RADIO UPDATE's MAGASINREDAKTØR 
- RADIO DER GIVER MENING

Nicolas Cosedis: Byen fra skyen

Trap Danmark: Odsherred, Holbæk, Kalundborg

Lars Hedebo Olsen: Danske stel


RADIO UPDATE KULTUR OG FRITID


Tobias Schmidt Hansen: Nødder og frø
Foto af forsiden fra forlaget
Sundhed i en håndfuld, lyder undertitlen, og det er netop en af forfatterens pointer, at lige en daglig håndfuld af frø og nødder vil give et boost til helbredet. ....FORTÆL OM RADIO UPDATE:.

Giv en du kender en oplevelse - helt gratis.

Selv om vi har mere end 30.000 aflytninger af vores interviews, er der stadigt mange, der ikke kender RadioUpdate. Gør dine venner og bekendte en tjeneste. Send dem en e-mail, og fortæl dem om vores netside - så de også kan få oplevelsen af at lytter til os via nettet.


Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.


Sådan får gamle mobiler nyt liv
To gamle udtjente telefoner samles til én, der til gengæld virker. Mød to personer som går op i, at telefoner og elektronik skal leve i længere tid.....


Kia på vej med en stribe af nye bilmodeller
Som det bilmærke, der har flest plug-in hybrider kørende på de danske landeveje er der udsigt til ekstra opmærksomhed om den stribe af nye biler, der er på vej i år.....


Sådan spredes en pandemi som Coronavirus
7½ milliard mennesker, der bevæger sig omkring på én gang: Det er coronavirussens transportnet. Sådan skriver Paolo Giordano i sin bog, I smittens tid, der udkom netop som verdenspandemien ....

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER