SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER
Hvis radioens side ikke vises, så klik her. Ny side åbnes. Luk den, så er fejlen rettet og du skal blot opdatere forsiden. Vi leder efter årsagen til den periodevise fejl.

Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig I-II - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig I-II

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

3. september 1700 forlod de sidste svenske soldater dansk jord
Foto af forside fra forlaget

Denne dato var lige i starten af den 21 år lange krig, som vi kalder Den Store Nordiske Krig, selvom mange andre lande deltog. Netop 3 sep 1700 var en historisk dag, skriver Dan H. Andersen, for siden denne dato har ingen svensk hær sat fjendtlig fod ’på de danske øer’ og Danmark var derpå ude af krigshandlingerne i 9 år, hvor der knapt nok var den nation i Europa, der ikke blev berørt af krigen. I år 1700 omfattede det svenske imperium store dele af det nuværende Tyskland og Baltikum, men Sverige led op til århundredeskiftet under en række år med katastrofalt dårlige høstudbytter, hvor det anslås, at omkring en kvart million mennesker i det svenske imperium døde af sult. I 1697 døde kong Karl 11, og Stockholms Slot brændte ned, mens hans kiste stadig stod der og i al hast måtte bæres ud. For mange, der stod og så slottets høje tårn styrte til jorden i en regn af gnister, var dette et ’jærtegn om frygtelige tider i vente’. Hvorfor kom så krigen? Andersen deler svaret op i to kapitler med overskrifterne Truslen fra vest og Truslen fra øst. Når den svenske konge, der nu hed Karl 12, kiggede mod vest, faldt opmærksomheden straks på Gottorp, hvis hertug han havde en alliance med – og alle udenrigspolitiske beslutninger blev afvejet i lyset af den alliance, skriver Andersen og tilføjer, at hertugens besiddelser i Slesvig og Holsten lå sammenfiltret med den danske konges. ” Gottorp var kanonen rettet mod Jylland….hvilket gjorde undertvingelsen af Gottorp til hovedpunktet i dansk sikkerhedspolitik. ” Når den svenske konge til gengæld så mod øst og mod imperiets næststørste by, Riga, var det ikke svært at regne ud, at den russiske zar kunne have planer om at tilbageerobre sine tidligere russiske besiddelser i Baltikum – og derved få adgang til Østersøen. Der blev dog indgået en traktat om evig fred mellem Sverige og Rusland – dog med det lille problem, at zar Peter 1 havde nægtet at kysse korset over traktaten…... Tilbage igen til Gottorp: her var hertugen blevet gift med den svenske Karl 12’s søster, og da han bad om svensk forstærkning mod Danmark, så fik han den. Det bekymrede til gengæld danskerne, der begyndte at overveje en alliance med Rusland – der forhandledes og i foråret 1699 var en dansk-russisk angrebsalliance rettet mod Sverige næsten færdigforhandlet. I efteråret samme år fulgte ”absurde scener i den russiske hovedstad”, skriver Andersen, ”hvor svenskerne forhandlede med Peter om fornyelse af traktaterne om evig fred, mens danskere og sachsere …..forhandlede med ham om afslutningen af et angrebsforbund mod Sverige” . Underskrifterne om angrebsforbundet blev sat af Peter 1, Frederik 4 og August d Stærke (af Polen-Sachsen), og den dag begyndte krigen, pointerer Andersen. Danmark var længst fremme med forberedelserne og en række danske regimenter fik marchordre mod hertugdømmerne. Kun et lille år efter var det så slut (foreløbigt) med krigen for dansk vedkommende. Hvad med Skåne? Her var det en vigtig faktor, at de europæiske stormagter bestemt IKKE ønskede samme hersker på begge sider af Øresund. Specielt Holland og Storbritannien gjorde dette ganske klart.

I de første mange år af krigen havde den svenske hær succeser mod Sachsen-Polen – og i begyndelsen også mod Rusland og Zar Peter 1. Derfor kom det overraskende og chokerende for svenske Karl 12, at hans hær led et stort nederlag overfor den russiske hær i det berømte slag ved Poltava (i det nuværende Ukraine) i juli 1709.Det blev vendepunktet i krigen. Karl 12 flygtede til Osmannerriget, og i Danmark var Frederik 4 nu efter Poltava i fuld gang med at forberede invasion i Skåne – en formel krigserklæring blev afsendt til svenskerne 28. oktober 1709 – ’Nu eller aldrig’ (godt nok på latin: ’nunc aut nunquam’), stod der malet på de danske vogne på vej gennem Skåne.

Men det gik alt andet end godt for danskerne i Skåne - allerede året efter led de nederlag i Helsingborg og måtte returnere til Sjælland tidligt i 1710. Karl 12 kom imidlertid tilbage fra Osmannerriget i 1714 og ville i 1718 med et voldsomt angreb mod Norge definitivt afslutte krigen med Danmark-Norge. Der skete så det d. 11. december, at Karl, der aldrig havde været bange for at være tilstede i kampens hede, blev dræbt af et skud under belejringen af en fæstning i det syd-østligste Norge (Frederiksten) – og svenskerne trak sig straks fra belejringen. Nu gjaldt det om at være den første, der kunne overbringe disse gode nyheder til den danske kong Frederik 4 – den, der vandt kapløbet, var ingen ringere end Peter Wessel Tordenskjold – som lynhurtigt blev belønnet med udnævnelse til kontreadmiral.

Hvad kom der så ud af de 21 års krig? Hvordan sluttede den? I juli 1720 blev en fredstraktat mellem Danmark og Sverige underskrevet – men først mere end et år senere var aftalerne mellem Sverige og de øvrige krigsførende (og det var mange!) på plads. Dan Andersen gør regnebrættet op: Rusland er den store vinder – og Sverige den store taber. Netop dette anskueliggøres ved at sammenligne kortene over det svenske imperium på forsatsbladet forrest i bøgerne i henholdsvis 1700 og 1721. Danmark fik Slesvig inkl. Gottorp (vel at mærke med stormagtsgaranti, men hvor langt gjaldt den?), Sveriges toldfrihed i Øresund blev ophævet – og endelig en økonomisk kompensation til Danmark for at rømme en række svenskbesatte områder (Wismar og Forpommern samt Marstrand (lidt sydvest for Göteborg)). Tabene af menneskeliv skal tælles i millioner, fastslår forfatteren, selvom der ikke er sikre befolkningstal i perioden. Endnu flere millioner havde lidt tab og afsavn – og kort sagt alle var blevet meget, meget fattigere.Alliancer om angreb/ikke-angreb blev indgået og brudt igen i løbet af de mere end 20 år. Englands rolle er et kapitel for sig, og i et fascinerende afsnitmed overskriften Gæld og bobler beskrives, hvordan en børskrise i slutningen af 1720 tvang den britiske konge til at opgive at støtte Sverige militært mod Rusland og i stedet råde den svenske konge til at indlede fredsforhandlinger. Beskrivelsen af den børskrise ligner noget, vi kender fra vort eget århundrede – komplet med spekulative instrumenter og aktier, der stiger og stiger – for så at falde som sten.

Økonomien er i det hele taget en af de mange interessante vinkler, som Andersen vælger at følge. En anden vinkel er, hvordan han trækker lange linjer fra Rusland og Peter den Stores handlinger frem til nutiden. For eksempel: Hvad skete der egentlig ved Poltava? Sådan indledes det meget detaljerede kapitel om slaget, som den russiske hær til alles (specielt svenskernes) forbløffelse vandt – tilsyneladende ved at overraske den ellers så sejrrige svenske hær, som knapt var klar til kamp. Det skete i en uventet taktik, hvor ’utallige bataljoner’ marcherede frem med ’vejende faner og trommehvirvler’. Karl 12 blev såret, men slap væk sammen med resterne af sin hær, mens zar Peter og hans soldater var optaget af at fejre sejren. Zaren beordrede en kirke bygget til minde om den sejr. 200 år efter, i 1909, var zar Nikolaj 2. interesseret i at fejre mindet om denne sejr – og lod opføre en underjordisk kirke og en gravhøj for de faldne russere. ”Et regime og et system i forfald vil have tendens til at bygge mindesmærker for fortidige bedrifter”, kommenterer Andersen tørt. Kun få år efter, i 1917, blev kirke og gravhøj plyndret under revolution og borgerkrig. Det kommunistiske styre genfortolkede derpå slaget som et skridt på vejen mod det kommunistiske Rusland. Så gik årene, Sovjetunionen gik i opløsning – og Poltava ligger nu i Ukraine, og slaget er endnu en gang blevet genfortolket.

Dan Andersen har skrevet historien som en ’fortælling, et epos, om man vil’, skriver han selv i indledningen til værket. Det er nok den eneste måde at formidle dette stof på, sådan at ikke-fagfolk kan få forståelse og overblik over en krig, hvis resultater har været ganske betydelige for Europas geografi og nationalstaters grænser.

Under Store Nordiske Krig var alt nemlig så komplekst og filtret ind i hinanden (det gjaldt både militært og diplomatiske forhandlinger), at en tilfældighedeller en enkelt forkert beslutning kunne komme til at spille en afgørende rolle. Hvordan ville det f.eks. være gået, hvis russerne efter slaget ved Poltava havde valgt at forfølge og tilfangetage Karl 12 i stedet for at fejre sejren (som de gjorde)? Men vi får også typisk forfatterens analyse og vurdering af begivenhederne – efter de er blevet fortalt: som f.eks. felttoget ind i Skåne i 1709, der oftest af eftertiden er kaldt en fiasko. Men var det nu også det, overvejer Andersen i et interessant afsnit.

Det er nyttigt med forfatterens regibemærkninger – hvor han f.eks.i slutningen af et kapitel, skriver ’I de næste kapitler flyttes perspektivet til Danmark….’ Eller når han gør opmærksom på, at selvom vi kender en persons handlinger, så betyder det ikke, at vi ved, hvad han tænker. Undertegnede overvejer, om forfatteren måske gerne vil gøre opmærksom på, at selvom teksten er spændende, så er det altså ikke en roman, han skriver.

Men gode historier er der nu mange af – en del er måske anekdotiske – eller måske ikke - som nu denne: under den danske belejring af Landskrona i 1709-10 ville en højtstående svensk officer sende en hilsen til sin gravide hustru, Eva, som opholdt sig bag belejringslinjerne. Det gjorde han ved at lade en dansk krigsfange overbringe brevet til lederen af den danske belejring med en høflig forespørgsel, om han ville sørge for det nåede frem. Det tog nogle uger, men så kom brevet da frem til den gravide Eva – uåbnet, naturligvis.

Så er der de velkendte Tordenskjolds soldater – historien er som følger: i 1718 belejrede Tordenskjold og hans soldater Marstrands fæstning på en lille øsyd for Göteborg. Efter at Tordenskjold havde bearbejdet den svenske kommandant med en blanding af trusler og løfter om belønning, foreslog kommandanten våbenhvile til næste dag. Så var det, at Tordenskjold lod en del af sine omkring 500 soldater marchere frem og tilbage foran fæstningen. Det underlige er, skriver Andersen, at svenskeren udmærket vidste, hvor mange (eller rettere: hvor få) soldater Tordenskjold rådede over. Men hvad grunden så end kan være, kapitulerede kommandanten og fik lov at marchere ud med kone, børn, proviant og musikledsagelse – og (som en ekstra service) – transport ind til fastlandet. Historien er faktisk en del længere og mere detaljeret – man mærker, at Dan H. Andersen tidligere har skrevet en hel bog om Tordenskjold.

Bogen om Store Nordiske Krig er et imponerende værk – fuldt af viden om alle de detaljer, der gør personerne levende og begivenhederne konkrete.Det har været en gigantisk opgave, som forfatteren har stillet sig selv. Det er lykkedes for ham at videregive sit engagement og sin interesse bl.a. i kraft af et sprog, der både er personligt og varieret. De 21 års krig er tilsammen et komplekst væv af Europas historie. Krigshandlingerne med alle deres mange, mange ofre udgør en stor del af bogen. Men alliancer, handelshindringer og-embargoer samt spekulationer i værdipapirer minder mange gange om noget, vi kender – og, som forfatteren i forbindelse med sidstnævnte ironisk skriver, ”så siger det sig selv, at enhver sammenligning med vores dage er utilsigtet”.

Læg mærke til forsatsbladet forrest i bøgerne. Bind I Det Svenske Imperium 1700 og bind II Det Svenske Imperium 1721. Sammenholdt fortæller disse to kort krigens resultat. Tankevækkende.

Der er et væld af illustrationer og kort i de to bind – kortene er desuden lagt i en pdf-fil på forlagets hjemmeside. Der er naturligvis litteraturlister og kilder samt noter hele vejen igennem. Det er dejligt, at der i vores udgiververden er plads til en bog af denne slags.

Bogen på imponerende 1112 sider fordelt på to bind er udgivet af Politikens Forlag med støtte fra en lang række fonde.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Tore Leifer og Chr. Gorm Tortzen: Antikken omkring os
Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig I-II
Jesper Nielsen: Landet under landet – rejser i det gamle Mexico
Hitlers Danmarksbilleder
Claus Glunk, Bonnie Hegner, Chr. Gorm Tortzen: Archimedes.
En europæisk Danmarkshistorie
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Fældning af træ er med til at løse klimakrisen
INTERVIEW: POLITIK:
Regeringens beslutning om at gøre store arealer af statsskovene til ubrugt skov, er blevet kritiseret for at være direkte miljøskadelig. Men hvad siger forskerne. Lyt med i denne genudsendelse af et at vores mange vidensmagasiner.

Vilje, viden og værdier – J. C. Jacobsens villa på Carlsberg
INTERVIEW: MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forsiden fra forlaget
Villaen skulle først og fremmest være smuk og ligge med den helt rigtige placering i landskabet.


- flere interviews om emnet

Sådan får gamle mobiler nyt liv
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
To gamle udtjente telefoner samles til én, der til gengæld virker. Mød to personer som går op i, at telefoner og elektronik skal leve i længere tid.

- flere interviews om emnetKia på vej med en stribe af nye bilmodeller
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Som det bilmærke, der har flest plug-in hybrider kørende på de danske landeveje er der udsigt til ekstra opmærksomhed om den stribe af nye biler, der er på vej i år.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Chefen bør være åben for at ansætte folk der ikke passer til jobbet

KORT NYT
Nystartede virksomheder har svært ved at finde ud af at betale den rigtige skat
Hvad er lyn og torden - og findes der virkeligt kuglelyn
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
VIDEN: Med klimaforandringerne får vi mere voldsomt vejr - og noget af det er med lyn og torden. Men hvad er lyn, hvordan opstår de - og findes der faktisk kuglelyn. Få svarene i dette magasinprogram om viden.

- flere interviews om emnet


Sådan spredes en pandemi som Coronavirus
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
7½ milliard mennesker, der bevæger sig omkring på én gang: Det er coronavirussens transportnet. Sådan skriver Paolo Giordano i sin bog, I smittens tid, der udkom netop som verdenspandemien var dukket op.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Coronaåret gav rekord i boliglån

KORT NYT
Krav om digitale kasseapparater hagler ned over udvalgte brancher
En svær begyndelse på året
INTERVIEW: ERHVERV:
Markederne har haft svært ved at fordøje meldingerne fra de høgeagtige centralbanker. Renterne er steget og aktiemarkederne har haft det rigtig svært i begyndelsen af 2022. Men er korrektionen ved at være overstået

- flere interviews om emnetButikkerne i bymidten har klaret sig godt under krisen
INTERVIEW: ERHVERV:
Landets handelsbyer har ikke mistet forretninger. Tvært imod er de blevet styrket. Men der lurer nye udfordringer, viser en stor undersøgelse.

- flere interviews om emnetSådan skaber ledere balance i arbejdslivet
INTERVIEW: ERHVERV:
I dette afsnit af vores serie om ledelse kan du høre hvordan chefen kan være med til at skabe balance for sine medarbejdere. Helle Rosdahl Lund har sammen med Kim Reich skrevet en bog, der kan give inspiration. Klik - så finder du også de øvrige indslag i serien.

- flere interviews om emnet

MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 28/1App-succes til 575 millioner - Hør Mette Lykke fortælle historien

Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere

Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid

Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt

Hans Christian Davidsen: Nolde, maleren der trådte ved siden af

Kreativt salg smitter af på håndværkernes bundlinie

De røde, røde Rubiner - historien om et smykke

BMW iX3 - næsten lydløs komfort på rent el


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren
Peugeot leverer en kompakt lille elbil som varebil. Og med en varmepumpe er det en ren for....Nu udgave af klassisk kult-bil
I denne udgave med motormagasinet, får du en tur i den nye MX5 sportsvogn fra Mazda. En bi....

Ny Jaguar bliver sat på brostensprøvelser
For 635.000 kan du sætte dig ind i den rene luksus - men i biltesten her bliver den nye Ja....

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Økonomi: Nu strammes pengepolitikken

Stærk, let og mæt

Slut efter 82 år: Frøken Klokken lægger på

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren

En af Danmarks største opdagelsesrejsende

Jan Damsgaard: Blockchain business


 

Sætter lige nu fokus på
 

Fortællingen om de danske kirker
Hør historien om de mange hvide middelalderkirker, der ligger spredt ud over Danmark. Nogl....Kold Krig: Da verden var på randen af atomkrig
60 årsdagen for Berlinmuren - afsnit 2 Cubakrisen er den kolde krigs kulmination, o....

60 års dagen for Berlinmuren - symbolet på kommunismes ondskab
Årsdagen for Berlinmuren afsnit 1 Natten mellem den 12. og 13. august 1961 blev græ....

LYTTERNES
FAVORITTER
28/1Rigtigt mange har nu en chef, der ikke er dansker

Trap Danmark: Nyborg kommune

Politikerne spænder ben for skovenes klimaforbedring

Økonomi: Nu strammes pengepolitikken

Stærk, let og mæt

Slut efter 82 år: Frøken Klokken lægger på

Her er el-varebilen, der kan holde dig varm om vinteren

En af Danmarks største opdagelsesrejsende


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

De opfindsomme danskere - Postordresalg
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet ....Han satte Danmark på verdenskortet
De opfindsomme danskere. I dette afsnit af vores serie om danskere, der har udrettet noget....

De opfindsomme danskere: Super iværksætteren
Denne gang skal vores lille hvilepause for ørerne handle om en af Danmarks største iværksæ....

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Postej banede vejen for et erhvervseventyr


Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt


De skabte et af vores mest kendte supermarkeder


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
SMVere skal lære at stærk ledelse giver bedre forretning


Uanset om en virksomheden vil vokse eller blot trives i den størrelse den har, så er en vedholdende og målrettet ledelse grundstenen for om det lykkes. Derfor sætter en række ledere fra danske håndværksvirksomheder sig på skolebænken, for at lære hvordan.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Som leder skal du vise medarbejdere tillid
Skal du som leder have dine medarbejdere til at yde mest muligt, må du vise, at du har tillid til dem. Her får du opskriften på tillidsbaseret ledelse.....


Chefen drukner i e-mails
ERHVERV:
Konstant fyldte indbakker hører til hverdagen for de fleste ledere. Men en stor del af de e-mails, som de modtager, er slet ikke relevante for chefjobbet. ....


Ledelse er afgørende for arbejdsglæden
ERHVERV:
Ledelse er afgørende for om medarbejderne oplever arbejdet som interessant og givende. Arbejdsglæde skabes gennem god ledelse, viser en analyse, som KORA – kommuner og regionernes forsknings....


God ledelse er at brænde for opgaven - og give plads
ERHVERV:
Ledelse skal tænkes på en ny måde, forklarede Irmachefen Alfred Josefsen da han udgav sin bog om at have passion for ledelse for næsten syv år siden. Vi har været i arkivet og fundet inspira....

Strategisk selvledelse - mellem frihed og forretning
Anders Raastrup Kristensen har sammen med sin kollega Michael Pedersen skrevet en bog, der på forskningsbasis forklarer, hvordan medarbejdere bedst forvalter deres ansvar for virksomheden.....

Virksomheder er sprogligt udfordret på eksporten


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 28/1 - RADIO DER GIVER MENING


Pengepolitikken strammes, men ikke i Danmark
POLITIK:
Den amerikanske nationalbank bliver stadig mere høgeagtig i sin retorik, men herhjemme betyder presset på kronen, at en rentesænkning er mere sandsynlig selvom inflationen er på vej op.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Volvo V90 kommer nu som plug-in hybrid
Volvo er på vej med den store stationcar i en ny version. Modellen hedder Recharge, der kommer til at køre 88 kilometer på en opladning, før man begynder at bruge af benzintanken.....


- flere interviews om dette emnePostej banede vejen for et erhvervseventyr
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om manden, der står bag vores mest elskede smørrebrød. Men også om familien, hvis produkter nok....


- flere interviews om dette emneUdenlandsk snyd, plat svindel og ulovligheder i byggebranchen
POLITIK:
Fagbevægelsen nu er nødt til at bruge grafologer, som gennemgår lønsedler og alle mulige andre papirer, der er forfalskede....


- flere interviews om dette emneApp-succes til 575 millioner - Hør Mette Lykke fortælle historien
ERHVERV:
Mindst fire stjerner, i app-stores, er vejen til en global-appsucces. Kvaliteten af applikationen er altafgørende. Hør historien om Endomondo og få gode råd fra stifteren....


- flere interviews om dette emneLedelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere
ERHVERV:
Stress har i årtier været et af de hyppigste og vanskeligste problemer for medarbejderne - og dermed også for ledelsen af virksomheden. Få inspiration til hvad du kan gør....


- flere interviews om dette emne


Byggesektoren kan spare ni milliarder kroner på mindre spildtid
ERHVERV:
Ifølge direktør Ole Draborg fra Danske Malermestre er der generelt ikke styr nok på byggeprocessen. Der er brug for et langt større samarbejde i byggesektoren på tværs af håndværk....


- flere interviews om dette emneSmørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt
ERHVERV:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om den københavnske smørhandler, der gjorde sin tiger verdenskendt.....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Sådan lærte Google at tale dansk


Når din smartphone pludseligt bliver usmart


Hvad gør du når IT-pirater har låst din PC og kræver løsepenge


OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER